summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/python/python-neovim
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* python/python-neovim: Updated for version 0.2.4. Benjamin Trigona-Harany2018-03-172-4/+4
* python/python-neovim: Updated for version 0.2.1. Benjamin Trigona-Harany2018-03-062-4/+4
* python/python-neovim: Updated for version 0.2.1. Benjamin Trigona-Harany2018-02-102-4/+4
* python/python-neovim: Updated for version 0.2.0. Benjamin Trigona-Harany2017-11-112-4/+4
* python/python-neovim: Added (Python client for Neovim). Benjamin Trigona-Harany2017-02-044-0/+120