summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/development/MySQL-python/MySQL-python.SlackBuild
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* development/MySQL-python: Added to 12.0 repository Jick Nan2010-05-111-0/+43