summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/python/PyGreSQL/PyGreSQL.SlackBuild
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* python/PyGreSQL: Updated for version 5.1 Christoph Willing2019-05-181-2/+2
* python/PyGreSQL: Updated for version 5.0.6 Christoph Willing2018-08-041-1/+1
* python/PyGreSQL: Updated for version 5.0.5 Christoph Willing2018-06-091-2/+2
* python/PyGreSQL: Updated for version 5.0.4 Christoph Willing2017-08-051-1/+1
* python/PyGreSQL: Updated for version 5.0.3 Christoph Willing2017-05-111-2/+2
* python/PyGreSQL: Updated for version 5.0.2 Christoph Willing2016-11-261-1/+1
* python/PyGreSQL: Updated for version 5.0 Christoph Willing2016-08-071-3/+3
* python/PyGreSQL: Updated for version 4.2 Christoph Willing2016-02-161-6/+6
* python/PyGreSQL: Change email. Christoph Willing2015-01-041-1/+1
* various: Update find command to match template. dsomero2013-11-221-2/+2
* python/PyGreSQL: Added (Python PostgreSQL Interfaces) Christoph Willing2013-06-201-0/+88