summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/python/PyGreSQL/PyGreSQL.info
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* python/PyGreSQL: Updated for version 5.2.4 Christoph Willing2022-04-021-3/+3
* python/PyGreSQL: Updated for version 5.2.2 Christoph Willing2021-01-171-3/+3
* python/PyGreSQL: Updated for version 5.2.1 Christoph Willing2020-10-171-3/+3
* python/PyGreSQL: Updated for version 5.2 Christoph Willing2020-06-281-3/+3
* python/PyGreSQL: Updated for version 5.1.2 Christoph Willing2020-05-031-3/+3
* python/PyGreSQL: Updated for version 5.1.1 Christoph Willing2020-03-141-2/+2
* python/PyGreSQL: Fix MD5SUM. Dimitris Zlatanidis2019-11-091-1/+1
* python/PyGreSQL: Updated for version 5.1 Christoph Willing2019-05-181-3/+3
* python/PyGreSQL: Updated for version 5.0.6 Christoph Willing2018-08-041-3/+3
* python/PyGreSQL: Updated for version 5.0.5 Christoph Willing2018-06-091-3/+3
* python/PyGreSQL: Updated for version 5.0.4 Christoph Willing2017-08-051-3/+3
* python/PyGreSQL: Updated for version 5.0.3 Christoph Willing2017-05-111-3/+3
* python/PyGreSQL: Updated for version 5.0.2 Christoph Willing2016-11-261-3/+3
* python/PyGreSQL: Updated for version 5.0 Christoph Willing2016-08-071-3/+3
* python/PyGreSQL: Updated for version 4.2 Christoph Willing2016-02-161-4/+4
* python/PyGreSQL: Change email. Christoph Willing2015-01-041-1/+1
* python/PyGreSQL: Added (Python PostgreSQL Interfaces) Christoph Willing2013-06-201-0/+10