summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/python/python3-gitdb2
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* python/python3-gitdb2: Updated for version 2.0.6. Benjamin Trigona-Harany6 days2-4/+4
* python/python3-gitdb2: Added (IO of git-style object databases). Benjamin Trigona-Harany2019-07-304-0/+122